Scoren met gezondheid!!

Medio april 2015 hebben Sporting Almere, Atletiekvereniging Almere ’81, Leger des Heils, PI Almere, Tractio, Sportservice Flevoland en last but not least VOETBALCITY een subsidieaanvraag 2015 ingediend bij de ZonMw-commissie Sportimpuls met de titel “Scoren met Gezondheid”.

Wij zijn allen zeer verheugd dat deze week dan eindelijk de honorering van deze aanvraag op onze deurmat viel.

Wat houdt dit alles concreet in?

De gemeente Almere heeft haar sportieve ambities vastgesteld in de sportnota 2013-2016 met als titel ‘Almere, sportieve stad’. Een belangrijk speerpunt is dat de gemeente Almere streeft naar ‘integrale samenwerking tussen sport en andere terreinen’. Ook daar is de maatschappelijke rol van de sport nog eens benadrukt. Vanuit de gemeentelijke afdeling sport wordt dan ook gewerkt om deze doelstelling te realiseren. In dat kader past dit project prima binnen de beleidskaders.

Het project ‘Scoren met Gezondheid’ richt zich op een aantal kwetsbare groepen in wijken van Almere. Gedoeld wordt o.a. op de groepen die vanwege allerlei problemen geen of onvoldoende deelname hebben aan werk of scholing, dank- en thuisloos zijn en waarbij om deze redenen dagstructuur ontbreekt. Deze groepen vinden geen aansluiting bij verenigings- en/of sportactiviteiten. Ook gaat het om groepen met een verstandelijke beperking. Samenwerkende organisaties Leger des Heils, Tractio en PI Almere bieden begeleiding aan deze doelgroep.

Naast het functionele doel, moet bewegen iets worden waar deze groep plezier aan beleefd. Lichamelijk beter voelen door inspanning, ervaren van betere gezondheid door werken aan conditie.

Binnen het kader van de Dutch Trainee cup, streeft sportaanbieder Sporting Almere er naar, m.b.v. betrokken andere partijen, met sport als belangrijk bindmiddel; de kloof tussen de doelgroep en samenleving te slechten; deelnemers in beweging te krijgen individueel én in teamverband.

De verenigingen Sporting Almere, Sportadvies Nederland en de Atletiek Vereniging Almere ’81 zijn bekend met het aanbieden van laagdrempelige, uitdagende sportactiviteiten.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van dit project.

Het bestuur