Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

 

RIVM-onderzoekers: “geen gevaar voor volksgezondheid”

Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten. Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod. Het extra kankerrisico is ’verwaarloosbaar’.

Ook al zou een andere norm gehanteerd worden – die voor consumentenproducten – dan nog zou het advies hetzelfde zijn. Het onderzoek richtte zich immers op de gezondheidsrelatie en niet op Europese normen. Onder andere Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD GHOR, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over.

Verschillende onderzoeken

Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Op basis van een literatuuronderzoek heeft het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd met het veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat.

In een ander onderdeel van het uitgebreide onderzoek is in een lab gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

Hoe nu verder?

Bijgevoegd treft u het onderzoeksrapport aan dat het RIVM zojuist online heeft gezet. Dit is eerder dan verwacht en afgesproken doordat de onderzoeksresultaten reeds in diverse media circuleren. Andere relevante documenten zullen zo snel mogelijk worden nagezonden.

Een Q&A-lijst die door de meest relevante partijen (zie hierboven) wordt gehanteerd
De aanbiedingsbrief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer
Het RIVM-onderzoek zelf (het wetenschappelijk onderzoek in het Engels, volgt over enkele weken)
Verder zijn de volgende ondersteunde diensten georganiseerd:

Een telefonische publieksinformatielijn van RIVM (0800-0480)
Op www.rivm.nl, zijn alle relevante gegevens en het onderzoek zelf opgenomen
Een 24/7 webcare. Dit is met name het monitoren van uitingen op social media en het waar nodig feitelijk bijsturen van onjuiste interpretatie van de onderzoeksresultaten
Een doorgeleiding van vragen en/of vragenstellers naar de relevante stakeholders, zoals Vereniging Sport en Gemeenten, GGD GHOR en de KNVB
Deze organisaties hebben eveneens een (telefonische) helpdesk ingericht
Op de website www.sportengemeenten.nl is het dossier kunstgras geactualiseerd met de laatste informatie.

Wat adviseert Vereniging Sport en Gemeenten verder?

Wij adviseren gemeenten in gesprek te gaan met de lokale (voetbal)clubs om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. GGD GHOR kan daarbij eventueel van dienst zijn. Ook de KNVB kan in overleg met gemeenten eventueel ondersteunen.
Maakt u daarbij zoveel mogelijk gebruik van de meegezonden Q&A-lijst. Deze is ook bij de GGD GHOR bekend.
Mocht u toch overwegen – al dan niet op termijn – het met rubbergranulaat ingestrooide kunstgras te vervangen, laat u dan eerst goed informeren over de gevolgen voor bespeelbaarheid (niet alle infill geeft hetzelfde resultaat), de financiële consequenties en de kennis van de gezondheids- en milieueffecten van die andere infill. Bij Vereniging Sport en Gemeenten zijn overigens geen onderzoeken daarnaar op dit moment bekend.

Klik hier om het rapport van het RIVM te openen.

Met vriendelijke groet,

André de Jeu

Directeur Vereniging Sport en Gemeenten