Privacy verklaring

Sporting Almere Sporting Almere, gevestigd aan Competitieweg 22 te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sporting Almere verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of leden van onze vereniging. Informatie die wij op onze team pagina’s beschikbaar stellen is algemeen van aard en afkomstig uit het leden bestand van de KNVB. Voor gebruik van algemene aard kunnen leden deze informatie zelf afschermen.

We kunnen echter niet controleren of dit gebeurd en wat bezoekers van onze website met deze informatie doen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er echter van overtuigd bent dat wij desondanks zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of verspreiden over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportingalmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sporting Almere verwerkt jouw persoonsgegevens op onze website voornamelijk met als doel om algemene informatie te verschaffen over team samenstelling, of om je bereikbaar te maken voor leden en derden in de rol die je bij de vereniging vervult.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sporting Almere neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van informatie geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Sporting Almere ) tussen zit. Sporting Almere gebruikt de volgende computer-programma’s of -systemen

  • KNVB Sportlink met als doel om onze leden te registreren bij de voetbalbond en ze deel te kunnen laten nemen aan de verenigingsactiviteiten. ( Vallend onder separate privacy reglementen KNVB )
  • Facebook met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de verenigingsactiviteiten. ( Vallend onder separate privacy reglementen Facebook )
  • Twitter met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de verenigingsactiviteiten. ( Vallend onder separate privacy reglementen Twitter )
  • Sporting Almere website met als doel om algemene informatie te verschaffen over de vereniging, haar beleid, de organisatie en de voetbal activiteiten. ( Vallend onder dit privacy reglement )

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sporting Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een en ander betekent voor onze website dat de gegevens bewaard en gepubliceerd blijven zolang het lidmaatschap van kracht is. Bewaartermijnen voor deze gegevens zijn opgenomen in de privacy reglementen van de KNVB.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sporting Almere verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sporting Almere gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sporting Almere gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google analytics om analyses te kunnen doen over het bezoek aan onze website.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sporting Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportingalmere.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sporting Almere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sporting Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportingalmere.nl

Contactgegevens:

Peter van Eijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Sporting Almere, hij is te bereiken via pvaneijk@kpnmail.nl