• Voorwaarden van lidmaatschap

  Voorwaarden

  Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van Sporting Almere

  Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

  Club: Sporting Almere
  Voetbalseizoen: periode van 1 juni van enig jaar tot en met 31 Mei van het daaropvolgende jaar.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Sporting Almere. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

  Artikel 2. Algemeen

  2.1 Het lidmaatschap van Sporting Almere is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van Sporting Almere.

  2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.

  2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

  Artikel 3. Lidmaatschap

  3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

  3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

  3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van vijf jaar.

  3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

  Artikel 4. Betaling

  4.1 De contributie dient voorafgaand aan het seizoen in zijn geheel, of in de daarvoor toegestane termijnen gedurende het seizoen te worden voldaan. Hoogtes van contributie behorende bij het lidmaatschap staan vermeld op de pagina Lidmaatschap en details aangaande contributie betaling op de pagina Contributies. 

  4.2 Indien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet volledig is voldaan, behoudt Sporting Almere zich het recht voor
  het lidmaatschap te beëindigen.

  Artikel 5. Opzegging

  5.1 Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.

  5.2 De opzegging dient voor 1 Juni van het lopende seizoen door de Club te zijn ontvangen op het adres van  de ledenadministratie via het mail adres ledenadministratie@sportingalmere.nl

  5.3 Opzeggingen bij trainers, leiders of andere medewerkers worden als niet voldoende beschouwd, alleen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie is het kid ook officieel uitgeschreven.

  5.4 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voortijdige opzegging.

  5.5 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal geen restitutie worden verleend

  Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

  6.1 De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. 

  Artikel 7. Boetebeleid

  1. Door de KNVB aan individuele leden of teams opgelegde boetes worden door de KNVB in rekening gebracht bij Sporting Almere
  2. Sporting Almere belast de individuele KNVB-boetes door aan de betreffende individuele leden.
  3. Sporting Almere zal bij teamboetes de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen, deze dient vervolgens zorg te dragen dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team.
  4. Leden en teams zijn verplicht binnen 2 (twee) weken, nadat zij door de penningmeester op de hoogte zijn gebracht van de te betalen boete, te voldoen. Indien nalatig hierin zal de speler / het team worden uitgesloten van de eerstvolgende bindende wedstrijd.
   
rfwbs-slide